ShinShinRyu Lineage

ShinShin-Ryu Iaijutsu Lineage

Founder: Sekiguchi Yagouemon Ujinari

2nd Headmaster: Kuze Judayu

3rd: Yamaji Jinzaemon

4th: Shiga Tayabei

5th: Kumakura Hikoemo

6th: Inogawa Yazaemon

7th: Sakata Moheiji

8th: Suzuki Sukejiro

9th: Inagaki Yunosuke

10th: Kamegai Shigeru

11th: Yamada Yoshitaka